Kết quả thi

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 07/5/2023 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

       –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 23/4/2023 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 05/3/2023 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 15/01/2023 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 17/12/2022 tại Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 11/12/2022 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 27/11/2022 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 30/10/2022 tại TT NN-TH Gia Phước Hưng, Sóc Trăng

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 02/10/2022 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 25/9/2022 tại Trung tâm GDTX An Giang

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 21/8/2022 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 21/8/2022 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 13/8/2022 tại Trung tâm NN-TH Gia phước Hưng, Sóc Trăng

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 26/6/2022 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 25/6/2022 tại Trung tâm GDTX An Giang

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 22/5/2022 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 15/5/2022 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi kỳ thi ngày 17/4/2022 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 09/4/2022 tại Trung tâm GDTX An Giang

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 20/3/2022 tại Trung tâm GDTX và Hướng Nghiệp tỉnh Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 13/3/2022 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 23/01/2022 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách kết quả thi  chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 27/6/2021 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách kết quả thi  chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 16/5/2021 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách kết quả thi  chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 02/5/2021 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách kết quả thi  chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 21/3/2021 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách kết quả thi  chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 07/3/2021 tại Trung tâm GDNN- GDTX huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách kết quả thi  chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 17/01/2021 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách thí sinh được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 11/10/2020 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        –  Danh sách thí sinh công nhận cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách thí sinh được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 13/9/2020 tại Trung tâm  GDTX An Giang, tỉnh An Giang

        –  Danh sách thí sinh công nhận cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

  Danh sách thí sinh được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 30/8/2020 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        – Danh sách thí sinh công nhận cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 

Danh sách thí sinh được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 23/8/2020 tại Trường Trung học Phổ thông Gía Rai, tỉnh Bạc Liêu

        –  Danh sách thí sinh công nhận cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách thí sinh được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 02/8/2020 tại Trung tâm  GDTX An Giang, tỉnh An Giang

        –  Danh sách thí sinh công nhận cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

Danh sách thí sinh được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 18/7/2020 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phước Long

        – Danh sách thí sinh công nhận cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 

      Danh sách thí sinh được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 12/7/2020 tại Trường Đại học Bạc Liêu

        – Danh sách thí sinh công nhận cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 

    Danh sách thí sinh được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 28/6/2020 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đông Hải

        – Danh sách thí sinh công nhận cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 

 Danh sách thí sinh được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 07/6/2020 tại Trường Đại học Bạc Liêu

         – Danh sách thí sinh công nhận cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 

  Danh sách thí sinh được công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 31/5/2020 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phước Long

        – Danh sách thí sinh công nhận cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 

Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 05/01/2020 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phước Long
     – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
     – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 29/12/2019 tại Trường Đại học Bạc Liêu
    – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
    – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
    – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
    – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 08/12//2019 tại Trung tâm GDTX An Giang, tỉnh An Giang
     – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
 – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 13/10/2019 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phước Long
     – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
     – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 13/10/2019 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phước Long
     – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
     – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 03/11/2019 tại Trường Đại học Bạc Liêu 
     – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
   – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
     – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 

 

Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 13/10/2019 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phước Long
     – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
     – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 
 
Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 22/9/2019 tại Trung tâm BDCT Huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
     – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 08/9/2019 tại Trường Đại học Bạc Liêu 
     – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
     – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 25/8/2019 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phước Long
    – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
    – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
    – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
    – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 
 
Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 28/7/2019 tại Phòng GD-ĐT và Trung tâm BDCT Huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
    – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
    – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 27/7/2019 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu
    – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
    – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
    – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
    – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 21/7/2019 tại Trường Đại học Bạc Liêu
    – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
    – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
    – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
    – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 16/6/2019 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phước Long
    – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
    – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
    – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
    – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 26/5/2019 tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu
     – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
     – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 19/5/2019 tại Trường Đại học Bạc Liêu
     – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
     – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 07/4/2019 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phước Long
     – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
     – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 17/3/2019 tại trường Đại học Bạc Liêu
     – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
     – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
 
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT cơ bản, kỳ thi ngày 20/01/2019 tại trường Đại học Bạc Liêu
     – Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Danh sách được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
     – Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
     – Danh sách được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản