Cơ cấu tổ chức

Phó Giám đốc phụ trách
– Họ tên: ThS. Lê Quốc Bảo
– Email: lqbao@blu.edu.vn
– Điện thoại: 0944 683 132
Nhân viên văn phòng
1. Họ tên: Tiêu Hồng Cẩm  
    – Email: thcam@blu.edu.vn
    – Điện thoại: 0947 634 555
2. Họ tên: ThS. Phan Anh Hùng
    – Email: pahung@blu.edu.vn
    – Điện thoại: 0913 174 117
3. Họ tên: Trương Thị Xuân
    – Email: ttxuan@blu.edu.vn
    – Điện thoại: 0944 224 446