Cơ cấu tổ chức

1. Ban Giám đốc trung tâm
Phó Giám đốc Phó Giám đốc
– Họ tên: ThS. Phan Anh Hùng – Họ tên: ThS. Đào Anh Duy
– Email: pahung70@gmail.com – Email: daoanhduy82@gmail.com
2. Nhân viên văn phòng
– Họ tên: Tiêu Hồng Cẩm  
– Email: tieuhongcambl@yahoo.com.vn
Số điện thoại liên hệ: 0291 2212 577